คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 3 สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบก่อนการติดตั้งได้ สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือวัดในการติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงและระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และปฏิบัติงานติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตามหลักความปลอดภัยพื้นฐาน สามารถแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำได้ ภายใต้คำแนะแนวของหัวหน้างาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงาน และไม่เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ การศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง และมีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาในองค์กร หรือผู้นำชุมชนท้องถิ่น
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-SPCN-536A ปฏิบัติงานติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตามหลักความปลอดภัยพื้นฐาน
GPW-DUGF-537A ใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-LGTD-538A ใช้เครื่องมือวัดในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-KRTX-540A เตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-OOMS-542A ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-VSKD-543A ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-HVJX-555A บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0151-A : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ