คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างทำเล็บ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างทำเล็บ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีการทำเล็บที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย เป็นไปตามหลักกฎหมายที่กำหนด มีความรู้และทักษะการฝึกปฎิบัติการทำเล็บและเท้าระดับพื้นฐาน สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำเล็บ มีคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทในการประกอบอาชีพการทำเล็บ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในวิชาชีพ คำนึงถึงอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมี  มูลฝอยที่เกิดจากทำเล็บ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเล็บมีความสะอาดปลอดเชื้อ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อม 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างทำเล็บ ระดับ 3 สามารถเข้ารับการประเมินได้ ไม่จำกัดวุฒิทางการศึกษา จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 7 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างทำเล็บ ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดย หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างทำเล็บ ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-3-016ZB สอบถามสุขภาพ ประวัติการทำเล็บ และประเมินสภาพเล็บ มือและเท้า ตามหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
HDS-BUE-3-105ZB พิจารณาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับประเภทของงานได้
HDS-BUE-3-106ZB แนะนำ จัดเตรียม เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ ผลิตภัณฑ์ขั้นตอนการให้บริการ
HDS-BUE-3-107ZB ทำความสะอาด ดูแลรักษา จัดเก็บ จัดการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์และขยะมูลฝอยที่เกิดจากการทำเล็บ มือและเท้า
HDS-BUE-3-108ZB ทำความสะอาด เตรียมเล็บ ตกแต่งทรงเล็บ ซ่อมแซมเล็บ
HDS-BUE-3-109ZB สามารถให้บริการทาสี ต่อเล็บ ล้างสี ถอดสี ถอดเล็บ แต่ละประเภท
HDS-BUE-3-110ZB บริการบำรุงดูแลสุขภาพเล็บ มือและเท้าได้ถูกต้องตามขั้นตอน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0292-A : บริษัท เดอะ ดีว่า กรุ๊ปส์ ออฟ บิวตี้ จำกัด
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ