คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้สามารถดำเนินการส่งเสริมการขายสินค้า จัดทำแผนธุรกิจ เขียนเนื้อหาทางการตลาด ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การกระตุ้นการขาย การใช้กลยุทธ์ทแบบ O to O (Online-to-Offline) การใช้กลยุทธ์การรีวิวสินค้าได้ รู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซระดับระดับการประยุกต์ ต้องสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ระดับ 1 การใช้งานพื้นฐาน มาก่อน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ประชาชนทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECOM-QGRH-008ไม่มี เข้าใจตัวแบบการทำธุรกิจเบื้องต้น
ECOM-ENWR-009ไม่มี จัดทำแผนการตลาดออนไลน์
ECOM-URDK-010ไม่มี สร้างเนื้อหาชั้นสูงเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ
ECOM-UYZK-011ไม่มี จัดทำการส่งเสริมทางการตลาด
ECOM-FPRX-012ไม่มี อธิบายกฎหมายและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
EC-0002-A : โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
EC-0001-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
EC-0003-A : สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

ยินดีต้อนรับ