หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนการตลาดออนไลน์

สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ECommerce


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECOM-ZZZ-2-009ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนการตลาดออนไลน์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานพื้นฐานทำธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม ดำเนินการส่งเสริมทางการตลาด จัดทำแผนธุรกิจ ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20021 วางแผนการตลาดที่เหมาะกับสินค้า 1.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง 20021.04
20021 วางแผนการตลาดที่เหมาะกับสินค้า 1.2 ระบุปัจจัยทางการตลาดของสินค้า 20021.05
20021 วางแผนการตลาดที่เหมาะกับสินค้า 1.3 ระบุสินค้าและกำลังซื้อที่เหมาะสม 20021.06
20022 เลือกกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำหน่าย และ ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม 2.1 ระบุกลุ่มเป้าหมาย 20022.04
20022 เลือกกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำหน่าย และ ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม 2.2 ระบุช่องทางการจัดจำหน่าย 20022.05
20022 เลือกกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำหน่าย และ ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม 2.3 ระบุช่องทางสื่อสาร 20022.06
20023 กำหนดเป้าหมายของแผน ระยะเวลา และงบประมาณของกิจกรรม 3.1 ระบุเป้าหมายของแผนการตลาด 20023.04
20023 กำหนดเป้าหมายของแผน ระยะเวลา และงบประมาณของกิจกรรม 3.2 ระบุระยะเวลาของแผนการตลาด 20023.05
20023 กำหนดเป้าหมายของแผน ระยะเวลา และงบประมาณของกิจกรรม 3.3 ระบุงบประมาณของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 20023.06

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  ปฏิบัติการใช้งานอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2.    อินเทอร์เนตเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

วิธีการประเมิน

ประเมินบนระบบ Computer Base Test (CBT)


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ

ไม่มี

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

ทำการวิเคราะห์ลูกค้า

ทำการวิเคราะห์การตลาด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1     เครื่องมือการประเมิน  

1.    ปรนัย 4 ตัวเลือก

2.    จับคู่ ตัวเลือก

3.    เติมคำในช่องว่าง

4.    เรียงลำดับขั้นตอน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ