คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการวางแผนควบคุมคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำประปาไปจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ สนุบสนุนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ในกระบวนการผลิตน้ำประปา และยืนยันคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ ใช้ข้อมูลคุณภาพน้ำที่ได้มาสนับสนุนกระบวนการผลิตน้ำประปาให้สามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน สามารถจัดการแลแก้ปัญาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปในงานควบคุมคุณภาพน้ำ สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในการแก้ปัญหารวมถึงการควบคุม กำกับดูแลผู้ร่วมงานในงานควบงานควบคุมคุณภาพน้ำ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานควบคุมคุณภาพน้ำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ผู้ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 5
•    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ควบคุมควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 4 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
•    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 4 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
•    มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา ระดับ 5 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ทั้ง 4 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ บุคคลที่ปฏิบัติในงานตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-SYDW-023A ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ
PUM-SRDQ-024A แก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต
PUM-IOMA-025A วางแผนการควบคุมคุณภาพน้ำ
PUM-OZBB-027A แก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ