คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักบริหารกู้ภัย ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักบริหารกู้ภัย ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---7-009ZB บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง
DPM---7-009ZB วิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการแนวทางการกู้ภัย
DPM---7-009ZB ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ในการกู้ภัย
DPM---7-009ZB ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นสูง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ