คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักบริหารกู้ภัย ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักบริหารกู้ภัย ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้มีความสามารถบัญชาการเหตุการณ์  ICS (Incident Command System)  ขั้นสูง ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย บันทึกความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ในการกู้ภัย  วิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการแนวทางการกู้ภัย 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

       1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารกู้ภัย ระดับ 7  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ

       2. มีประสบการณ์การกู้ภัยมาไม่น้อยกว่า 15 ปี และจะต้องผ่านประสบการณ์การกู้ภัย ไม่น้อยกว่า 150 ครั้ง หรือ ผ่านการอบรมมากกว่า 180 ชั่วโมงขึ้นไป จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง หรือ มีความสามารถพิเศษเช่นด้านภาษา เครื่องจักรกล ระบบสื่อสาร/ดาวเทียม ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การใช้แผนที่และเข็มทิศ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ฯลฯ (ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

        3. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารกู้ภัย ระดับ 7 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน...4....หน่วยสมรรถนะ

        4. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารงานกู้ภัย ระดับ 7 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารกู้ภัยระดับ 7

        5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้อำนวยการงานบรรเทาสาธารณภัย  ผู้บริหารงานกู้ภัย หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---7-009ZB ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นสูง
DPM---7-009ZB บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง
DPM---7-009ZB ถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ในการกู้ภัย
DPM---7-009ZB วิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการแนวทางการกู้ภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ