หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ในการกู้ภัย

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---7-009ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ในการกู้ภัย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 08 code 1344 Title EN Social welfare managersISCO 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย

ISCO 5419 ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       บุคคลที่ทำหน้าที่ครูฝึกนักกู้ภัยจะต้องอธิบายขั้นตอนการกู้ภัยได้ ให้รายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้รับการถ่ายทอด       จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ ฐานฝึก สื่อสารสอน ทรัพยากรสำหรับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงตารางการฝึกกู้ภัยแบบต่าง ๆ  โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอย่างถูกต้อง โดยมีการฝึกอบรมในเรื่องความรู้และการปฏิบัติการกู้ภัยที่ถูกต้องตามหลักสูตรที่มีการประเมินผลการฝึกอบรม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

 นักกู้ภัย นักบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารงานกู้ภัย ผู้บริหารงานบรรเทาสาธารณภัย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

     พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
204111 อธิบายขั้นตอนการกู้ภัยได้ ให้รายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติ ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้รับการถ่ายทอด 1 รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการกู้ภัยและหลักการกู้ภัยที่เป็นมาตรฐานสากล 204111.01
204111 อธิบายขั้นตอนการกู้ภัยได้ ให้รายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติ ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้รับการถ่ายทอด 2 จัดเตรียมเอกสาร ตารางที่ใช้ในการฝึกอบรม ทรัพยากรสำหรบการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 204111.02
204111 อธิบายขั้นตอนการกู้ภัยได้ ให้รายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติ ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้รับการถ่ายทอด 3. จัดเตรียมสถานที่ ฐานฝึกที่ใช้ในการฝึกอบรมการกู้ภัย อุปกรณ์การฝึกอบรม 204111.03
204112 ปฏิบัติการฝึกอบรมนักกู้ภัย 1. ปฏิบัติการฝึกอบรมถ่ายทอดภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่นักกู้ภัยได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักสูตร 204112.01
204112 ปฏิบัติการฝึกอบรมนักกู้ภัย 2. ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมการกู้ภัยได้ถูกต้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 204112.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

           มีความรู้ในการกู้ภัยในระดับเชี่ยวชาญ มีทักษะในการสอน อธิบายวิธีระเบียบวิธีปฏิบัติให้แก่นักกู้ภัยได้เป็นอย่างดี สอนวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะในการกู้ภัยได้อย่างถูกต้อง ให้คำแนะนำแก่นักกู้ภัย มีทักษะในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการกู้ภัยที่มีความทันสมัย สอนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในงานด้านการกู้ภัยได้เป็นอย่างดี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

การปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยการสอน การฝึกอบรม และการประเมินผลการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในงานกู้ภัย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับการกู้ภัยชั้นสูงและเชี่ยวชาญความรู้วิธีการกำหนดกลยุทธ์การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและขอบเขตการฝึกอบรมการดับเพลิงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างและเขียนหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการเลือกวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิตสื่อการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านการกู้ภัยความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงหรืออันตรายในการกู้ภัยรูปแบบต่างๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

 หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- หลักสูตรการฝึกอบรมด้านกู้ภัย- เอกสารเกี่ยวกับสื่อการฝึกอบรมด้านการกู้ภัย
  • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย
  • คำแนะนำในการประเมินประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  • วิธีการประเมิน1. การทดสอบความรู้2. การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ      N/A(ข) คำอธิบายรายละเอียด      อธิบายขั้นตอนการกู้ภัยได้ให้รายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้รับการถ่ายทอด  มีความรู้ในการกู้ภัยเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการถ่ายทอด          1. รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการกู้ภัย การกู้ภัยประเภทต่าง ๆ หลักการกู้ภัย เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น คู่มือการฝึกอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย เป็นต้น          2. จัดทำตารางการฝึกอบรมที่กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมแต่ละรายวิชา และรายวิชาที่จะต้องเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้          3. จัดเตรียมพื้นที่หรือฐานฝึกสำหรับการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ          4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในสถานที่ฝึกอบรม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จอภาพฉาย คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และสถานที่อำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น          5. จัดทำสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมนักกู้ภัยให้มีครบถ้วนเพียงพอต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม          6. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่นักกู้ภัย          7. ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมนักกู้ภัยโดยต้องทำกำหนดเครื่องมือประเมินและทำการประเมินผลการฝึกอบรมทั้งภาครู้และภาคปฏิบัติ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน2. การสัมภาษณ์3. การสาธิตการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ