Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักบริหารกู้ภัย ระดับ 7


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง
1
2
3
4
5
วิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการแนวทางการกู้ภัย
6
7
ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ในการกู้ภัย
8
9
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นสูง
10
11

ยินดีต้อนรับ