คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัสระดับ 3 สามารถปฏิบัติงาน ซ่อมเกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ เฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง และ เพลารับและเพลาส่งกำลัง ได้ตามคู่มือซ่อม โดยบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. การสื่อสาร
    2. การทำงานเป็นทีม
    3. การเรียนรู้
    4. การใช้เทคโนโลยี
    5. ความสามารถในการแก้ปัญหา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัสระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 จำนวน 4 หน่วย
    2. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัสระดับ 3 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส ระดับ 2 ก่อน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการยานยนต์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-BUS-3-040ZB ซ่อมเกียร์ธรรมดา
ASV-BUS-3-041ZB ซ่อมเกียร์อัตโนมัติ
ASV-BUS-3-042ZB ซ่อมเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง
ASV-BUS-3-043ZB ซ่อมเพลารับและเพลาส่งกำลัง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ