หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-BUS-3-042ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน เปลี่ยนซีล และปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามคู่มือซ่อม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    บริการยานยนต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A   


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    N/A   


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
50241 เปลี่ยนซีลได้ตามข้อกำหนด 1.1 ตรวจสอบ/ถอด/เปลี่ยนซีลได้ตามคู่มือซ่อม 50241.01 67058
50241 เปลี่ยนซีลได้ตามข้อกำหนด 1.2 ประกอบ/ทดสอบซีลได้ตามคู่มือซ่อม 50241.02 67059
50241 เปลี่ยนซีลได้ตามข้อกำหนด 1.3 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือตามคู่มือซ่อม 50241.03 67060
50241 เปลี่ยนซีลได้ตามข้อกำหนด 1.4 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 50241.04 67061
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด 2.1 ตรวจสอบ/เปลี่ยนเฟืองท้ายได้ตามคู่มือซ่อม 50242.01 67062
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด 2.2 ปรับแต่งเฟืองท้าย ได้ตามคู่มือซ่อม 50242.02 67063
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด 2.3 ทดสอบการทำงานของเฟืองท้ายได้ตามคู่มือซ่อม 50242.03 67064
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด 2.4 เติมสารหล่อลื่นได้ตรงตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 50242.04 67065
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด 2.5 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือตามคู่มือซ่อม 50242.05 67066
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด 2.6 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 50242.06 67067

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ 2


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. เตรียมและใช้เครื่องมือถอด/ประกอบ ปรับตั้ง ตรวจสอบชิ้นส่วนเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลังตามข้อกำหนด

    2. ทดสอบการทำงานของเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลังตามข้อกำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. หลักการ วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ถอด/ประกอบ ปรับตั้ง ตรวจสอบเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง

    2. ลำดับขั้นตอนการถอด/ประกอบชุดเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. ใบรับรองหรือหลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง หรือ

        3. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การซ่อมระบบส่งถ่ายกำลังรถยนต์ขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากรองรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

    (ง)  วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    เฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลังสำหรับรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก

    (ก) คำแนะนำ

        1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดซีลเพื่อป้องกันไม่ให้โดยเสื้อเพลา การประกอบต้องใช้เครื่องมือตอกซีลเท่านั้นเพื่อป้องกันซีลเสียหาย

        2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการถอดประกอบ

        3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เรื่องการเลือกซีลที่เหมาะสม และการเลือกใช้สารหล่อลื่นให้เหมาะสม

    (ค) คำอธิบายรายละเอียด

        เครื่องมือที่ใช้ เช่น ไดอัลเกจ สีเสนทาเพื่อดูระยะการขบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือประเมิน เปลี่ยนซีลได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2 เครื่องมือประเมิน ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ