หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-BUS-3-042ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน เปลี่ยนซีล และปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามคู่มือซ่อม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    บริการยานยนต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A   


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    N/A   


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
50241 เปลี่ยนซีลได้ตามข้อกำหนด 1.1 ตรวจสอบ/ถอด/เปลี่ยนซีลได้ตามคู่มือซ่อม 50241.01
50241 เปลี่ยนซีลได้ตามข้อกำหนด 1.2 ประกอบ/ทดสอบซีลได้ตามคู่มือซ่อม 50241.02
50241 เปลี่ยนซีลได้ตามข้อกำหนด 1.3 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือตามคู่มือซ่อม 50241.03
50241 เปลี่ยนซีลได้ตามข้อกำหนด 1.4 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 50241.04
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด 2.1 ตรวจสอบ/เปลี่ยนเฟืองท้ายได้ตามคู่มือซ่อม 50242.01
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด 2.2 ปรับแต่งเฟืองท้าย ได้ตามคู่มือซ่อม 50242.02
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด 2.3 ทดสอบการทำงานของเฟืองท้ายได้ตามคู่มือซ่อม 50242.03
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด 2.4 เติมสารหล่อลื่นได้ตรงตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 50242.04
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด 2.5 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือตามคู่มือซ่อม 50242.05
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด 2.6 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 50242.06

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ 2


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. เตรียมและใช้เครื่องมือถอด/ประกอบ ปรับตั้ง ตรวจสอบชิ้นส่วนเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลังตามข้อกำหนด

    2. ทดสอบการทำงานของเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลังตามข้อกำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. หลักการ วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ถอด/ประกอบ ปรับตั้ง ตรวจสอบเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง

    2. ลำดับขั้นตอนการถอด/ประกอบชุดเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. ใบรับรองหรือหลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง หรือ

        3. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การซ่อมระบบส่งถ่ายกำลังรถยนต์ขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากรองรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

    (ง)  วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    เฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลังสำหรับรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก

    (ก) คำแนะนำ

        1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดซีลเพื่อป้องกันไม่ให้โดยเสื้อเพลา การประกอบต้องใช้เครื่องมือตอกซีลเท่านั้นเพื่อป้องกันซีลเสียหาย

        2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการถอดประกอบ

        3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เรื่องการเลือกซีลที่เหมาะสม และการเลือกใช้สารหล่อลื่นให้เหมาะสม

    (ค) คำอธิบายรายละเอียด

        เครื่องมือที่ใช้ เช่น ไดอัลเกจ สีเสนทาเพื่อดูระยะการขบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือประเมิน เปลี่ยนซีลได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2 เครื่องมือประเมิน ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ