หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมเกียร์อัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-BUS-3-041ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมเกียร์อัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ถอด/ตรวจสอบ ชุดทอร์คคอนเวอรเตอร์ ประกอบชุดครัชต์และชุดเฟืองเกียร์ ทดสอบการทำงาน วินิจฉัยข้อบกพร่องของเกียร์อัตโนมัติได้ตามคู่มือซ่อม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    บริการยานยนต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
50231 ถอด/ตรวจสอบ ชุดทอร์ทคอนเวอรเตอร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.1 ตรวจสอบชุดทอร์คคอนเวอรเตอร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 50231.01 67035
50231 ถอด/ตรวจสอบ ชุดทอร์ทคอนเวอรเตอร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.2 ถอด/ปรับ/เปลี่ยนชิ้นส่วนทอร์คคอนเวอรเตอร์ ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 50231.02 67036
50231 ถอด/ตรวจสอบ ชุดทอร์ทคอนเวอรเตอร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.3 ประกอบชิ้นส่วนทอร์คคอนเวอรเตอร์ได้ตามคู่มือการซ่อม 50231.03 67037
50231 ถอด/ตรวจสอบ ชุดทอร์ทคอนเวอรเตอร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.4 ทดสอบชุดทอร์คคอนเวอรเตอร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 50231.04 67038
50231 ถอด/ตรวจสอบ ชุดทอร์ทคอนเวอรเตอร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.5 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือตามคู่มือซ่อม 50231.05 67039
50231 ถอด/ตรวจสอบ ชุดทอร์ทคอนเวอรเตอร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.6 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสื่งแวดล้อม 50231.06 67040
50232 ประกอบชุดคลัตช์ต์และชุดเฟืองเกียร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.1 ตรวจสอบชิ้นส่วนเกียร์และชิ้นส่วนแผ่นคลัตช์ต์พร้อมลูกปืนได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 50232.01 67041
50232 ประกอบชุดคลัตช์ต์และชุดเฟืองเกียร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.2 ถอด/ปรับ/เปลี่ยนชิ้นส่วนเกียร์และชิ้นส่วนแผ่นคลัตช์ค์พร้อมลูกปืนได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 50232.02 67042
50232 ประกอบชุดคลัตช์ต์และชุดเฟืองเกียร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.3 ประกอบชิ้นส่วนเกียร์และชิ้นส่วนแผ่นคลัตช์ต์พร้อมลูกปืนได้ตามคู่มือการซ่อม 50232.03 67043
50232 ประกอบชุดคลัตช์ต์และชุดเฟืองเกียร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.4 ทดสอบการทำงานของชุดคลัตช์ต์และชุดเกียร์ได้ตามคู่มือซ่อม 50232.04 67044
50232 ประกอบชุดคลัตช์ต์และชุดเฟืองเกียร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.5 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือตามคู่มือซ่อม 50232.05 67045
50232 ประกอบชุดคลัตช์ต์และชุดเฟืองเกียร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.6 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสื่งแวดล้อม 50232.06 67046
50233 ล้างทำความสะอาดชุดกลไกควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.1 ถอดชิ้นส่วน ล้างทำความสะอาดชุดกลไกควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติได้ตามคู่มือซ่อม 50233.01 67047
50233 ล้างทำความสะอาดชุดกลไกควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.2 ถอด เปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ได้ตามคู่มือซ่อม 50233.02 67048
50234 ทดสอบการทำงานของระบบและปรับตั้งกลไกควบคุมความดันได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 4.1 ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของเกียร์ได้ตามคู่มือการซ่อม 50234.01 67049
50234 ทดสอบการทำงานของระบบและปรับตั้งกลไกควบคุมความดันได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 4.2 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือได้ตามคู่มือซ่อม 50234.02 67050
50234 ทดสอบการทำงานของระบบและปรับตั้งกลไกควบคุมความดันได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 4.3 ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 50234.03 67051
50235 วินิจฉัยข้อบกพร่องด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นเกียร์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 5.1 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปรับแต่งได้ตามคู่มือการใช้ 50235.01 72703
50235 วินิจฉัยข้อบกพร่องด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นเกียร์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 5.2 ปรับแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามคู่มือการใช้ได้อย่างถูกต้อง 50235.02 72704
50235 วินิจฉัยข้อบกพร่องด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นเกียร์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 5.3 ดูค่ากำหนด (พารามิเตอร์) ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามคู่มือการซ่อมได้อย่างถูกต้อง 50235.03 72705
50235 วินิจฉัยข้อบกพร่องด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นเกียร์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 5.4 ทดสอบการใช้งานของระบบเกียร์อัตโนมัติได้ตามคู่มือซ่อม 50235.04 72706
50235 วินิจฉัยข้อบกพร่องด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นเกียร์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 5.5 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือได้ตามที่กำหนด 50235.05 72707
50235 วินิจฉัยข้อบกพร่องด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นเกียร์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 5.6 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 50235.06 72708

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ 2


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. เตรียมและใช้เครื่องมือถอด/ประกอบ ปรับตั้ง ตรวจสอบชิ้นส่วนเกียร์อัตโนมัติตามข้อกำหนด

    2. ทดสอบการทำงานของเกียร์อัตโนมัติตามข้อกำหนด

    3. การถอดประกอบเกียร์อัตโนมัติ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. หลักการ วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ถอด/ประกอบ ปรับตั้ง ตรวจสอบเกียร์อัตโนมัติ

    2. ลำดับขั้นตอนการถอด/ประกอบชุดเกียร์อัตโนมัติ

    3. หลักการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ

    4. วิธีทดสอบการทำงานของระบบลูกทอร์ค

    5. วิธีทดสอบการทำงานของปั้มน้ำมันเกียร์และการประกอบเข้าตำแหน่งของลูกทอร์ค

    6. การเลือกใช้ชนิดของน้ำมันเกียร์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. ใบรับรองหรือหลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง หรือ

        3. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การซ่อมระบบส่งถ่ายกำลังรถยนต์ขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากรองรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

    (ง)  วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    เกียร์อัตโนมัติสำหรับรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 

    (ก) คำแนะนำ

        1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระวังเรื่องการประกอบทอร์คคอนเวิตเตอร์ และเขี้ยวล๊อคขับเฟืองปั้ม 

        2. ผู้เข้ารับการประเมินควรทดสอบการหมุนลูกทอร์คด้วยมือในขณะประกอบเกียร์ สังเกตการดูดน้ำมัน

        3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระวังเรื่องความสะอาดและชนิดของน้ำเกียร์  

        4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระวังในการประกอบชุดเฟืองเกียร์ ให้เรียงร่องฟันชุดแผ่นขับแผ่นตามให้ตรงกัน

        5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเปลี่ยนโอริงทุกครั้งในการซ่อมบำรุงชุดเกียร์ การล้างทำความสะอาดต้องระวังอย่าให้เม็ดลูกปืนหล่นหาย

    (ข)  คำอธิบายรายละเอียด

        เครื่องมือที่ใช้ คีมหุบ คีบถ่าง ประแจทอร์ท


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือประเมิน ถอด/ตรวจสอบ ชุดทอร์คคอนเวอรเตอร์ได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2 เครื่องมือประเมิน ประกอบชุดคลัตช์ต์และชุดเฟืองเกียร์ได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.3 เครื่องมือประเมิน ล้างทำความสะอาดชุดกลไกควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.4 เครื่องมือประเมิน ทดสอบการทำงานของระบบและปรับตั้งกลไกควบคุมความดันได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.5 เครื่องมือประเมิน วินิจฉัยข้อบกพร่องด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นเกียร์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ