หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมเพลารับและเพลาส่งกำลัง

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-BUS-3-043ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมเพลารับและเพลาส่งกำลัง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบและซ่อมเปลี่ยนเพลารับและส่งกำลัง กากบาท เพลากลาง ยอยยาง และแบริ่ง ได้ตามคู่มือซ่อม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    บริการยานยนต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
50251 ตรวจสอบและเปลี่ยนเพลารับและส่งกำลังได้ตามข้อกำหนด 1.1 ตรวจสอบ/เปลี่ยนเพลารับและส่งกำลังได้ตามคู่มือการซ่อม 50251.01
50251 ตรวจสอบและเปลี่ยนเพลารับและส่งกำลังได้ตามข้อกำหนด 1.2 ประกอบ/ทดสอบเพลารับและส่งกำลังได้ตามคู่มือการซ่อม 50251.02
50251 ตรวจสอบและเปลี่ยนเพลารับและส่งกำลังได้ตามข้อกำหนด 1.3 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือตามคู่มือซ่อม 50251.03
50251 ตรวจสอบและเปลี่ยนเพลารับและส่งกำลังได้ตามข้อกำหนด 1.4 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 50251.04
50252 ตรวจสอบและเปลี่ยนกากบาทเพลากลาง, ยอยยาง และแบริ่งได้ตามข้อกำหนด 2.1 ตรวจสอบ/เปลี่ยนกากบาทและเพลากลางได้ตามคู่มือการซ่อม 50252.01
50252 ตรวจสอบและเปลี่ยนกากบาทเพลากลาง, ยอยยาง และแบริ่งได้ตามข้อกำหนด 2.2 ประกอบ/ทดสอบกากบาทและเพลากลางได้ตามคู่มือการซ่อม 50252.02
50252 ตรวจสอบและเปลี่ยนกากบาทเพลากลาง, ยอยยาง และแบริ่งได้ตามข้อกำหนด 2.3 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือตามคู่มือซ่อม 50252.03
50252 ตรวจสอบและเปลี่ยนกากบาทเพลากลาง, ยอยยาง และแบริ่งได้ตามข้อกำหนด 2.4 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 50252.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ 2


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. เตรียมและใช้เครื่องมือถอด/ประกอบ ปรับตั้ง ตรวจสอบชิ้นส่วนเพลารับและเพลาส่งกำลัง

    2. ทดสอบการทำงานของเพลารับและเพลาส่งกำลังตามข้อกำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. หลักการ วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ถอด/ประกอบ ปรับตั้ง ตรวจสอบเพลารับและเพลาส่งกำลัง

    2. ลำดับขั้นตอนการถอด/ประกอบชุดเพลารับและเพลาส่งกำลัง

    3. ความรู้เรื่องการเลือกใช้เครื่องมือในการตอกกากบาท และถอดคริปล๊อค

    4. ความรู้เรื่องตำแหน่งจับยึดกากบาทและเพลา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. ใบรับรองหรือหลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง หรือ

        3. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การซ่อมระบบส่งถ่ายกำลังรถยนต์ขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากรองรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    เพลารับและเพลาส่งกำลังสำหรับรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 

    (ก) คำแนะนำ

        1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องพึงระวังในการจับยึดเพื่อถอดประกอบกากบาท

        2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใส่กากบาทในตำแหน่งเดิม

        3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระวังในการร้อย bolt ให้อยู่ตำแหน่งเดิม เลือกขนาดของ nut and bolt ให้เท่าเดิม เปลี่ยนแหวนใหม่ทุกครั้ง

        4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบจุดล๊อคแน่นทุกครั้ง

        5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระวังเรื่องการประกอบกากบาทไม่ให้ลูกปืนล้ม

        6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบปากกาจับยึดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

    (ข)  คำอธิบายรายละเอียด

        เครื่องมือที่ใช้ในการถอดประกอบ เช่น คีบหุบ คีมถ่าง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบและซ่อมเปลี่ยนเพลารับและส่งกำลังได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบและซ่อมเปลี่ยนกากบาทเพลากลาง, ยอยยาง และแบริ่งได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ