คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศ ระดับ 3 จะสามารถปฏิบัติงาน ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบปรับอากาศตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือซ่อม โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. ทักษะการสื่อสาร
    2. การทำงานเป็นทีม
    3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
    4 การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศ ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ทั้ง 2 หน่วย
    2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศ ระดับ 3 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศ ระดับ 2 ก่อน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการยานยนต์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-3-056ZB ซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศ
ASV-CAR-3-057ZB ซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0362-A : บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
CB-0328-A : วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
CB-0024-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ