คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศ ระดับ 2จะสามารถปฏิบัติงาน ถอด/ประกอบ ล้างทำความสะอาด รวมถึง ดูด/เติมน้ำยาในระบบปรับอากาศในรถยนต์โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. ทักษะการสื่อสาร
    2. การทำงานเป็นทีม
    3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
    4 การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศ ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 1 จำนวน 2 หน่วย และ ระดับ 2 จำนวน 3 หน่วยรวมจำนวน 5 หน่วยกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
    ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการยานยนต์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-2-051ZB ดูดและเติมน้ำยาระบบปรับอากาศ
ASV-CAR-2-052ZB ล้างระบบปรับอากาศ
ASV-CAR-2-053ZB ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-054ZB ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-055ZB ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0362-A : บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
CB-0100-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
CB-0318-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
CB-0282-A : วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
CB-0328-A : วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
CB-0024-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ