คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-2-051ZB ดูดและเติมน้ำยาระบบปรับอากาศ
ASV-CAR-2-052ZB ล้างระบบปรับอากาศ
ASV-CAR-2-053ZB ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-054ZB ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-055ZB ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0100-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
CB-0318-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
CB-0282-A : วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
CB-0328-A : วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
CB-0024-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ