หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CAR-3-057ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบ  ซ่อม/เปลี่ยน ทดสอบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศได้ตามคู่มือซ่อม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A   

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A   

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40231 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.1 ตรวจสอบการรั่วของคอมเพสเซอร์ได้ตามคู่มือซ่อม 40231.01 12450
40231 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.2 ตรวจสอบการทำงานของคลัตช์ได้ 40231.02 12451
40231 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.3 ตรวจสอบการทำงานของ expansion valve ได้ตามคู่มือซ่อม 40231.03 12452
40231 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.4 ทดสอบการรั่วซึมของคอนเดนเซอร์ได้ตามคู่มือซ่อม 40231.04 12453
40231 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.5 ทดสอบและตรวจสอบการทำงานของรีซิฟเวอร์ ดายเออร์ได้ 40231.05 12454
40231 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.6 ตรวจสอบสภาพท่อทางเดินสารทำความเย็นได้ตามคู่มือซ่อม 40231.06 12455
40231 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.7 ตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็นโดยใช้เครื่องมือวัดความดันสารทำความเย็น 40231.07 12456
40231 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.8 จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด 40231.08 12457
40231 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.9 ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 40231.09 12458
40232 ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.1 ถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ 40232.01 12459
40232 ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.2 ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ 40232.02 12460
40232 ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.3 ประกอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ 40232.03 12461
40232 ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.4 จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด 40232.04 12462
40232 ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.5 ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 40232.05 12463
40233 ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.1 ทดสอบความดันในระบบทั้งสองด้าน (ด้านความดันสูงและต่ำ) 40233.01 12464
40233 ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.2 ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบปรับอากาศ 40233.02 12465
40233 ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.3 ทดสอบการกระจายความเย็น 40233.03 12466
40233 ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.4 จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด 40233.04 12467
40233 ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

3.5 ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

40233.05 167998

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    หน่วยสมรรถนะ  1015 4021 4022


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. การใช้เครื่องมือในการวัดความดันในระบบปรับอากาศ

    2. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการถอด ประกอบระบบปรับอากาศ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. การต่อวงจร/ชิ้นส่วนของระบบปรับอากาศ

    2. การทำงานของระบบปรับอากาศ

    3. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. ประกาศนียบัตร หรือ ใบแสดงผลการเรียนรายวิชาที่ระบุว่าผ่านการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศในรถยนต์ หรือ

        3. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงในระบบปรับอากาศในรถยนต์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

    (ง)  วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินสามารถใช้เครื่องในการวัดและตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ  เช่นเครื่องมือ เกจวัดความดัน ประแจพิเศษ (หัวผ่า) ใช้ไขควงหรือประแจตัวแอลหรือประแจหัวจีบในการถอด/ประกอบอุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันตัวรถ

    (ข)  คำอธิบายรายละเอียด

        การตรวจสอบ ถอด/ประกอบ ซ่อม/เปลี่ยน และทดสอบการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการทดสอบระบบปรับอากาศเปิดพัดลมแรงสูง และน้ำยาสูงสุด  ดูด้าน high and low เติมน้ำยาโดยการชั่งน้ำหนัก ความร้อนในระบบ ดูดและอัด ไม่เป็นไปตามทฤษฎี/  ปลั๊กปิดวาลว์ ไฮ โลว์ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามคู่มือซ่อม

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2 เครื่องมือประเมิน ซ่อมเปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.3 เครื่องมือประเมิน ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ