หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CAR-3-056ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบ  ซ่อม/เปลี่ยน ทดสอบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศได้ตามคู่มือซ่อม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A   

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A   

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40241 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.1 ตรวจสอบการทำงานของชุดหน้าคลัตช์ 40241.01 12468
40241 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.2 ตรวจสอบการทำงานของชุดพัดลมไฟฟ้าพร้อมรีเลย์ 40241.02 12469
40241 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.3 ตรวจสอบสวิชควบคุมความเร็วลม 40241.03 12470
40241 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.4 ตรวจสอบสวิชควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ 40241.04 12471
40241 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.5 จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด 40241.05 12472
40241 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.6 ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 40241.06 12473
40242 ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.1 ถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามคู่มือซ่อม 40242.01 12474
40242 ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.2 ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามคู่มือซ่อม 40242.02 12475
40242 ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.3 จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด 40242.03 12476
40242 ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.4 ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 40242.04 12477
40243 ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.1 ทดสอบระบบพัดลมระบายความร้อนได้ตามคู่มือซ่อม 40243.01 12478
40243 ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.2 ทดสอบพัดลมกระจายความเย็นได้ตามคู่มือซ่อม 40243.02 12479
40243 ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.3 ทดสอบระบบควบคุมอุณภูมิได้ตามคู่มือซ่อม 40243.03 12480
40243 ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.4 ทดสอบการทำงานของชุดคลัตช์ได้ตามคู่มือซ่อม 40243.04 12481
40243 ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.5 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือได้ตามข้อกำหนด 40243.05 12482
40243 ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.6 จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด 40243.06 12483
40243 ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.7 ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 40243.07 12484

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    หน่วยสมรรถนะ  1015 4021 4022


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. การใช้เครื่องมือในการวัดความดันในระบบปรับอากาศ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการถอด ประกอบระบบปรับอากาศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. การทำงานของระบบปรับอากาศ

    2. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ

    3. แผงวงจรที่เกียวข้องในระบบไฟฟ้าปรับอากาศ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. ประกาศนียบัตร หรือ ใบแสดงผลการเรียนรายวิชาที่ระบุว่าผ่านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าปรับอากาศในรถยนต์ หรือ

        3. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงในระบบไฟฟ้าปรับอากาศในรถยนต์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศรถยนต์ และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและปลอดภัย

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        การตรวจสอบ ถอด/ประกอบ ซ่อม/เปลี่ยน และทดสอบการทำงานระบบปรับไฟฟ้าอากาศรถยนต์ อาทิสวิสซ์ แผงวงจรควบคุมระบบปรับอากาศ ชุดครัช ชุดกระจายความเย็น พัดลมระบายความร้อน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามคู่มือซ่อม

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2 เครื่องมือประเมิน ซ่อมเปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.3 เครื่องมือประเมิน ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ