คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพบริการยางรถยนต์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพบริการยางรถยนต์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพบริการยางรถยนต์ ระดับ 2 จะสามารถปฏิบัติงาน เปลี่ยนยาง สลับล้อ ถ่วงล้อ รวมถึงการตั้งศูนย์ล้อ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. ทักษะการสื่อสาร
    2. การทำงานเป็นทีม
    3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
    4 การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพบริการยางรถยนต์ ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 1 จำนวน 2 หน่วย ระดับ 2 จำนวน 2 หน่วย รวม 4 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการยานยนต์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-2-010ZB บำรุงรักษายางและล้อรถยนต์
ASV-CAR-2-011ZB ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-012ZB ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-013ZB ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0118-A : วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
CB-0086-A : วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ