หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษายางและล้อรถยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CAR-2-010ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษายางและล้อรถยนต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างซ่อมบำรุงรักษายางและล้อรถยนต์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ ตรวจสอบ เปลี่ยน สลับยางรถยนต์ ถ่วงล้อ และตั้งศูนย์ล้อ ได้ตามข้อกำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    บริการยานยนต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A   


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    N/A   


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10241 ตรวจสอบสภาพยางได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.1 ใช้อุปกรณ์ยกรถยนต์ได้ถูกต้องและปลอดภัย 10241.01 12039
10241 ตรวจสอบสภาพยางได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.2 หมุนและตรวจสอบสภาพยางทั้ง 4 ล้อ และยางอะไหล่ 10241.02 12040
10241 ตรวจสอบสภาพยางได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.3 ตรวจสอบวาล์วเติมลมและฝาปิดได้ 10241.03 12041
10241 ตรวจสอบสภาพยางได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.4 ตรวจความดันลมยางและเติมลมให้ตรงตามกำหนดทั้ง 4 ล้อ 10241.04 12042
10242 ถอด/ใส่ยางได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.1 ใช้อุปกรณ์ยกรถยนต์ได้ถูกต้องและปลอดภัย 10242.01 12043
10242 ถอด/ใส่ยางได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.2 ถอด/ใส่ล้อรถยนต์ได้ตามข้อกำหนด 10242.02 12044
10242 ถอด/ใส่ยางได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.3 ถอด/ใส่ยางล้อรถยนต์ พร้อมเติมลมยางได้ตามข้อกำหนด 10242.03 12045
10242 ถอด/ใส่ยางได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.4 ทำความสะอาดเครื่องมือและสถานที่ พร้อมจัดเก็บเครื่องมือตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 10242.04 12046
10243 สลับยางถ่วงล้อได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.1 ใช้อุปกรณ์ยกรถยนต์ได้ถูกต้องและปลอดภัย 10243.01 12047
10243 สลับยางถ่วงล้อได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.2 ถอด/ใส่ล้อรถยนต์ได้ตามข้อกำหนด 10243.02 12048
10243 สลับยางถ่วงล้อได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.3 ถ่วงน้ำหนักล้อ พร้อมสลับล้อยางได้ตามข้อกำหนด 10243.03 12049
10243 สลับยางถ่วงล้อได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 3.4 ทำความสะอาดเครื่องมือ และสถานที่พร้อมจัดเก็บเครื่องมือตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 10243.04 12050
10244 บริการตั้งศูนย์ล้อได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 4.1 ตั้งมุมล้อด้วยเครื่องตั้งศูนย์ล้อได้ตามข้อกำหนด 10244.01 12051
10244 บริการตั้งศูนย์ล้อได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 4.2 ทดสอบศูนย์ล้อโดยการขับทดสอบได้ 10244.02 12052
10244 บริการตั้งศูนย์ล้อได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 4.3 ทำความสะอาดเครื่องมือ และสถานที่พร้อมจัดเก็บเครื่องมือตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 10244.03 12053

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    หน่วยสมรรถนะ 1011, 1012, 1015


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. การใช้เครื่องถ่วงล้อและอ่านผล รวมถึงการตอกยึดตำแหน่งตะกั่ว

    2. การใช้เครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์และอ่านผล รวมถึงการปรับแต่งได้ตามคู่มือซ่อม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. โครงสร้างรถยนต์และชนิดระบบรองรับน้ำหนัก

    2. ความรู้พื้นฐานเรื่องมุมและองศาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งศูนย์ล้อ

    3. วิธีการใช้เครื่องวัดมุมล้อ เครื่องพิเศษในการถอดประกอบชิ้นส่วนและปรับมุม

    4. หน่วยที่ใช้ในการวัดมุมองศาล้อ

    5. วิธีการและขั้นตอนการบำรุงรักษายางและล้อรถยนต์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การบำรุงรักษายางและล้อรถยนต์ โดยพิจารณาจากรองรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

    (ง)  วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก)  คำแนะนำ

        1. ก่อนทดสอบขับขี่ นัตและโบลต์ในการตั้งศูนย์ต้องถูกล็อคให้เรียบร้อย

        2. ให้เปลี่ยนนัตและโบลต์สำหรับปรับศูนย์ล้อเป็นของใหม่

        3. การตั้งกล้องวัดศูนย์ล้อต้องจับยึดให้แน่น

        4. ขณะตั้งศูนย์ต้องล็อคพวงมาลัยให้อยู่ในตำแหน่งหน้าตรง

        5. รถต้องไม่มีน้ำหนักบรรทุก

        6. ลมยางต้องอยู่ในสภาพความดันใช้งานทุกล้อ

        7. ใช้เครื่องมือพิเศษได้ตรงกับงาน

        8. ไม่นำตะกั่วถ่วงที่ใช้แล้วกลับนำมาใช้อีก

        9. ให้ใช้ค้อนตอกตะกั่วในการยึดตะกั่วถ่วง

    (ข)  คำอธิบายรายละเอียด

        1. อุปกรณ์ยกรถ เช่น ลิฟท์ยกรถ หรือแม่แรง

        2. เครื่องตั้งศูนย์ เช่น แบบเกจระดับน้ำ แบบคอมพิวเตอร์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบสภาพยาง

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2 เครื่องมือประเมิน ถอด/ใส่ยาง

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.3 เครื่องมือประเมิน สลับยางถ่วงล้อ

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.4 เครื่องมือประเมิน บริการตั้งศูนย์ล้อ

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ