หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CAR-2-011ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน เลือก ใช้ จัดเก็บและบำรุงรักษา เครื่องมือวัดที่ใช้ในการบริการยานยนต์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10151 เลือก เตรียม เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 1.1 เลือกใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้องตามข้อกำหนด 10151.01 66893
10151 เลือก เตรียม เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 1.2 เตรียมเครื่องมือวัดได้ตามลำดับการทำงาน 10151.02 66894
10151 เลือก เตรียม เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน

1.3 ใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้องตามข้อกำหนด

10151.03 167996
10151 เลือก เตรียม เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน

1.4 จัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องมือวัดได้ตามข้อกำหนด

10151.04 167997
10152 ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 2.1 เลือกใช้เครื่องมือพิเศษได้ถูกต้อง 10152.01 66895
10152 ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 2.2 เตรียมเครื่องมือพิเศษได้ตามลำดับการทำงาน 10152.02 66896
10152 ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 2.3 ใช้เครื่องมือพิเศษได้ถูกต้องตามข้อกำหนด 10152.03 66897
10152 ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน

2.4 จัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องมือพิเศษได้ตามข้อกำหนด

10152.04 167995
10153 บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกวิธี 3.1 ตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์หลังการใช้งานได้ตามคู่มือซ่อม 10153.01 66898
10153 บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกวิธี 3.2 ทำความสะอาดเครื่องมือตามคู่มือซ่อม 10153.02 66899
10153 บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกวิธี 3.3 จัดเก็บเครื่องมือตามคู่มือซ่อม 10153.03 66900

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    หน่วยสมรรถนะ 1012 การใช้เครื่องพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษต่างๆ ในงานบริการยานยนต์

    2. การอ่านค่าจากเครื่องมือวัด

    3. การบำรุงรักษาเครื่องมือ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. วิธีการและขั้นตอนการใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษต่างๆ ในงานบริการยานยนต์

    2. วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษต่างๆ ในงานบริการยานยนต์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    การใช้มัลติมิเตอร์ทั้งแบบอนาล๊อคและดิจิตอล การใช้ไฮโดรมิเตอร์, หลอดไฟทดสอบ, บรรทัดเหล็ก, ฟิวเลอร์เกจ, ตลับเมตร, เครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่, เวอเนียร์คาลิเปอร์, ไดอัลเกจ, ประแจวัดแรงบิด, ใช้เครื่องมือวัดแรงตึงสายพาน

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจถึงการใช้เครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        เครื่องมือวัดเช่น มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและอนาล๊อค ไฮโดรมิเตอร์ หลอดไฟทดสอบ บรรทัดเหล็ก ฟิวเลอร์เกจตลับเมตร เครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่ เวอเนียร์คาลิเปอร์ ไดอัลเกจ ประแจวัดแรงบิด เครื่องมือวัดแรงตึงสายพาน เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือประเมิน เลือกและเตรียมเครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2 เครื่องมือประเมิน ใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ