หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CAR-2-012ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ ระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A   

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A   

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10111 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้ 1.1. ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 10111.01 66880
10111 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้ 1.2. ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 10111.02 66881
10112 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมได้ 2.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 10112.01 66882
10112 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมได้ 2.2 จัดเก็บ จัดแยก สารเคมี วัสดุเหลือใช้และวัสดุใช้แล้วได้ตามคู่มือซ่อมด้านสิ่งแวดล้อม 10112.02 66883
10112 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมได้ 2.3 ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านการควบคุมมลภาวะทางเสียงกลิ่น และฝุ่นละอองขณะปฏิบัติงาน 10112.03 66884

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A   


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สื่อสารโดยการพูดและ/หรือการเขียน2. อ่าน เข้าใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนด3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย2. ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)     1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ     2. แบบบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ หรือ    2. ใบรับรองหรือหลักฐานการผ่านการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์ หรือ    3. ใบรับรองหรือหลักฐานการผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์ หรือ    4. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานได้ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง)  วิธีการประเมิน    1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน    2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement)

   การปฎิบัติงานได้ตรงตามคู่มือที่สถานประกอบการได้ระบุไว้ การปฎิบัติงานที่คำนึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์หลังจากการใช้ ตามหลัก 5 ส.(ก) คำแนะนำ    ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของสถานประกอบการต่างๆ อาทิ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกำหนดและกฎระเบียบของสถานประกอบการที่ผู้เข้ารับการประเมิน(ข) คำอธิบายรายละเอียด    1. ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย ความปลอดภัยส่วนบุคคลและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น การแต่งกาย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน     2. ข้อปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟไหม้ กรณีอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน    3. สารเคมี วัสดุเหลือใช้ เช่น สารหล่อลื่น สารหล่อเย็น กรองต่างๆ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน ระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้    1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน2. เครื่องมือประเมิน ระบุข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมได้    1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์         ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ