คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยจะสามารถจำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง อาทิเช่น ไฟทังแสตนขนาดมากว่า 2000w, ไฟ HMI ที่มากกว่า 2.5k ขึ้นไป, ขาไฟขนาดใหญ่, อุปกรณ์ platform เป็นต้น สามารถจัดเตรียมไฟสำหรับการถ่ายทำ รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดแสง และดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) ระดับ 4
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Electrician อย่างน้อย 240 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Best Boy Electrician อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Best Boy Electrician ไม่น้อยกว่า 360 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 6 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่เตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสง และดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ ได้แก่ Best Boy Electrician เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-SDZT-098A จำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ ขั้นกลาง
-EPBN-099A จำแนกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง
-DPZU-100A จัดเตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง
-SYDA-101A รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
-XZDV-102A ดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์
-CHSG-103A ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ (Lighting)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ