หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -FIM-4-085ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician)ISCO 2654 


6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยระบุลักษณะของแสงสำหรับการถ่ายทำ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ได้ถูกต้อง รวมทั้งวัดแสง และวัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมภาพยนตร์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1020901 จัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ 1. ระบุลักษณะของแสงสำหรับการถ่ายทำได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน
1020901 จัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องลักษณะของแสงที่ต้องการ
1020901 จัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ 3. ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะของแสงที่ต้องการ
1020901 จัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ 4. ปรับเปลี่ยนการจัดแสงได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน
1020902 วัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ 1. จำแนกประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการวัดแสงได้ถูกต้องตามหลักการวัดแสง
1020902 วัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. เลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการวัดแสงได้ถูกต้องตามลักษณะงาน
1020902 วัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ 3. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการวัดแสงได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน
1020902 วัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ 4. ใช้ Contrast ได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.ทักษะการใช้เครื่องวัดแสง2.ทักษะการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแสง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์2. ความรู้เรื่องการวัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์3. ความรู้เรื่องการวัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

          2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม

          2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          จัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ วัดแสง และวัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์

 (ก) คำแนะนำ

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

          2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับจัดแสง วัดแสง และวัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. การจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง การจัดแสงหรือออกแบบแสงให้เข้ากับฉาก และอารมณ์หรือ   Mood & tone ของภาพยนตร์

          2. การวัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง การวัดค่าความแรงของแสงแต่ละตำแหน่งในฉากเพื่อมิติ และความสวยงานของภาพ

          3. การวัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง การวัดค่าอุณหภูมิสีของแสงแต่ละในฉาก เพื่อให้ได้อุณหภูมิแสงที่เที่ยงตรงในการถ่ายทำ

          4. อุปกรณ์ Contrast หมายถึง อุปกรณ์ลักษณะคล้ายแว่นทรงกลมสีดำ ใช้ส่องโคมไฟเพื่อดูความแรงของแสงไฟหรือแสงอาทิตย์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ