หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ (Lighting)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -FIM-4-086ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ (Lighting)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician)ISCO 2654 


6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ (Lighting) สามารถตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งก่อน และหลังถ่ายทำภาพยนตร์ และชี้แจงความเสี่ยงในการทำงานของแผนก พร้อมทั้งรายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกไฟ (Lighting) ให้กับหัวหน้างานได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมภาพยนตร์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1021001 ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ 1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกไฟก่อน และหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
1021001 ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ 2. ตรวจสอบการทำงานของแผนกไฟ ก่อนถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงาน เพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
1021001 ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ 3. ตรวจสอบการทำงานของแผนกไฟหลังถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงาน เพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
1021002 ชี้แจงความเสี่ยงในการทำงานของแผนกไฟ 1. ระบุข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกไฟได้ถูกต้องครบ ถ้วนตามหลักการทำงาน เพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
1021002 ชี้แจงความเสี่ยงในการทำงานของแผนกไฟ 2. แจ้งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกไฟให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กองถ่ายทำกำหนด
1021002 ชี้แจงความเสี่ยงในการทำงานของแผนกไฟ 3. รายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกไฟให้กับหัวหน้างานได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กองถ่ายทำกำหนด

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะทางการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานถ่ายทำภาพยนตร์2. ความรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานถ่ายทำภาพยนตร์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

          2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม

          2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ (Lighting) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ (Lighting) ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งก่อน และหลังถ่ายทำภาพยนตร์ ชี้แจงความเสี่ยงในการทำงานของแผนก พร้อมทั้งรายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกไฟ (Lighting) กับหัวหน้างาน

(ก) คำแนะนำ

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

          2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ (Lighting) ทั้งก่อน และหลังถ่ายทำ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          -


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ