หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จำแนกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -FIM-4-082ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จำแนกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician)ISCO 2654 


6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง และมีความสามารถในการจำแนกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง อาทิเช่น ไฟทังแสตนขนาดมากว่า 2000w, ไฟ HMI ที่มากกว่า 2.5k ขึ้นไป, ขาไฟขนาดใหญ่, อุปกรณ์ platform เป็นต้น สามารถแยกประเภท และแยกส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมภาพยนตร์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1020601 แยกประเภทอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง 1. ระบุประเภทของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ได้ถูกต้องตามประเภทอุปกรณ์
1020601 แยกประเภทอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง 2. อธิบายวิธีการใช้งาน อุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์
1020602 แยกส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง 1. ระบุส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ขั้นกลางได้ถูกต้องตามประเภทอุปกรณ์
1020602 แยกส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง 2. อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ขั้นกลาง ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์
1020602 แยกส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง 3. อธิบายขีดจำกัดของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) ขั้นกลาง ได้ถูกต้องตามประเภทอุปกรณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกไฟ (Lighting) ขั้นกลาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกไฟ (Lighting) ขั้นกลาง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

          2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม

          2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          แยกประเภทอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง และแยกส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง

(ก) คำแนะนำ

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

          2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจำแนกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. อุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง หมายถึง ขาไฟขนาดใหญ่, อุปกรณ์ platform เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ