คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดระดับ 4 ได้แก่ การสอบเทียบตัวแปลงสัญญาณแรงบิดแบบสถิตย์ (Static Torque Transducer) โดยใช้ Torque transfer wrench หรือ ระบบคานและตุ้มน้ำหนัก (Lever mass system) เป็นเครื่องมือมาตรฐาน

          มีความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบการวิเคราะห์ความถูกต้องของผลการวัดและเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ สามารถตรวจสอบใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดจัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการรับรองตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025  ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านแรงบิดแก่ผู้อื่นได้ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และ

          2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 3 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 4 หรือ

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 4 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 4

          4. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 4 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 4 หรือ

          5. ผู้สมัครได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 3

          6. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 4 ทั้งหมด 6 หน่วยสมรรถนะโดยเป็นหน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วยสมรรถนะและหน่วยสมรรถนะทางเลือกอย่างน้อย 1 กลุ่ม

          7. กรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-DKYT-181B กำกับดูแลและพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
TAA-LSGG-182B ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยรับรอง
TAA-SSXH-224B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดประเภท Static Torque Transducer โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านแรงบิดประเภท Torque transfer wrench
TAA-SSKV-225B วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ประเภท Static Torque Transducer โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านแรงบิดประเภท Torque transfer wrench
TAA-ONJI-226B กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดประเภท Static Torque Transducer โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านแรงบิดประเภท Torque transfer wrench
TAA-NEBX-227B ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดประเภท Static Torque Transducer โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านแรงบิดประเภท Torque transfer wrench
TAA-SGJC-228B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดประเภท Static Torque Transducer โดยใช้ระบบคานและตุ้มน้ำหนัก (Lever mass system)
TAA-XETD-229B วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ประเภท Static Torque Transducerโดยใช้ระบบคานและตุ้มน้ำหนัก (Lever mass system)
TAA-NKWF-230B กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดประเภท Static Torque Transducer โดยใช้ระบบคานและตุ้มน้ำหนัก (Lever mass system)
TAA-KEKC-231B ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดประเภท Static Torque Transducer โดยใช้ระบบคานและตุ้มน้ำหนัก (Lever mass system)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ