คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดระดับ 2 ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดพื้นฐาน (Hand Torque Tools) ได้แก่ ประแจวัดแรงบิด (Torque wrench) และไขควงวัดแรงบิด (Torque screwdriver) โดยใช้เครื่องมือสอบเทียบวัดแรงบิด (Torque Calibrator) เป็นเครื่องมือมาตรฐาน สามารถใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านแรงบิดพื้นฐาน (Hand Torque Tools) และเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ

          2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 2 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ หรือ

          3. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดโดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด ระดับ 2 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง หรือ

          4. ได้รับการอบรมการสอบเทียบเครื่องวัดด้านแรงบิดประเภท Hand torque tools และมีการฝึกอบรม   ภาคปฏิบัติ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-SXAI-177B ระบบมาตรวิทยา
TAA-ZZBU-178B ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
TAA-VCNV-214B ใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านแรงบิดพื้นฐาน (Hand Torque Tools)
TAA-KNRF-215B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิดพื้นฐาน (Hand Torque Tools)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ