คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 3 ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงประเภทเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดโดยใช้ Force Transducer หรือ Force-proving Instrument หรือ Dead weight  เป็นเครื่องมือมาตรฐาน

          มีกระบวนการคิดและสามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถจัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ สามารถทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดที่ใช้งานการสอบเทียบด้านแรง สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงแก่ผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถปฏิบัติตามและเข้าใจข้อกำหนดระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบตลอดจนแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำ ประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ

          2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 3 หรือ

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 3 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น 

          4. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 3 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 3 หรือ

          5. ผู้สมัครได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 2 

          6. ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงระดับ 3 มีทั้งหมด 8  หน่วย โดยเป็นสมรรถนะบังคับ 5 หน่วยสมรรถนะ และสมรรถนะทางเลือกอย่างน้อย 1 หน่วยสมรรถนะ

          7. กรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          เจ้าหน้าที่ทดสอบ/สอบเทียบ, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, บุคลากรภาคการศึกษา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-AVPN-179B คำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
TAA-ZFMY-180B ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
TAA-YTKU-206B จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงประเภทเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด
TAA-EVOM-207B ทวนสอบความถูกต้องของผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านแรง
TAA-HSPJ-208B ให้คำแนะนำการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงประเภทเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแก่ผู้รับบริการ
TAA-MGJE-203B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงประเภทเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด (Tension and Compression Testing Machine) โดยใช้ Force Transducer หรือ Force-proving Instrument
TAA-ZQYZ-204B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงประเภทเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด (Tension and Compression Testing Machine) โดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Dead weight)
TAA-GOBI-205B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงประเภทเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด (Tension and Compression Testing Machine) โดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน Proving Ring
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ