คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 2 ได้แก่การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงขั้นพื้นฐานประเภท Force Gauge , Push-Pull Gauge โดยใช้ Dead-weight หรือ Force Transducer เป็นเครื่องมือมาตรฐาน สามารถใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านแรงขั้นพื้นฐานประเภท Force Gauge , Push-Pull Gauge เครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ

          2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 2 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือ

          3. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงโดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 2 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง หรือ

          4. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงระดับ 2 มีทั้งหมด 5  หน่วย โดยเป็นหน่วยสมรรถนะบังคับ 3 หน่วยสมรรถนะ และสมรรถนะทางเลือกอย่างน้อย 1 หน่วยสมรรถนะ

          5. กรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          เจ้าหน้าที่ทดสอบ/สอบเทียบ, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, บุคลากรภาคการศึกษา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-SXAI-177B ระบบมาตรวิทยา
TAA-ZZBU-178B ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
TAA-XKMF-200B ใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านแรงประเภทเครื่องมือวัดแรงพื้นฐาน
TAA-HWAX-201B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงขั้นพื้นฐานประเภท Force Gauge, Push-Pull Gauge โดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน Dead weight
TAA-VALM-202B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงขั้นพื้นฐานประเภท Force Gauge, Push-Pull Gauge โดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน Force Transducer หรือ Force-proving Instrument
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ