คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความรู้ ทักษะทางความคิด และปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 4 ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงประเภท Force Transducer หรือ Force-proving Instrument และ Proving Ring โดย Reference Force Transducer เป็นเครื่องมือมาตรฐาน

          มีความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบการวิเคราะห์ความถูกต้องของผลการวัด  และเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ สามารถตรวจสอบใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง จัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการรับรองตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025  ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านแรงแก่ผู้อื่นได้ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ

          2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 4 หรือ

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 4 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 4 

          4. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดแรง ระดับ 4 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 4 หรือ

          5. ผู้สมัครได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ระดับ 3 

          6. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงระดับ 4 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงระดับ 4 ทั้งหมด 7 หน่วยสมรรถนะ

          7. กรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง , ผู้ทดสอบงานด้านแรง , ผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ, บุคลากรทางด้านการศึกษา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-DKYT-181B กำกับดูแลและพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
TAA-LSGG-182B ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยรับรอง
TAA-BORJ-211B วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ประเภท Force Transducer หรือ Force-proving Instrument และ Proving Ring
TAA-ZVPS-212B จัดทำขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ประเภท Force Transducer หรือ Force-proving Instrument และ Proving Ring
TAA-TCUZ-213B ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง ประเภท Force Transducer หรือ Force-proving Instrument และ Proving Ring
TAA-WMNZ-209B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงประเภท Force Transducer หรือ Force-proving Instrument โดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน Reference Force Transducer Standard
TAA-DRNZ-210B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงประเภท Proving Ring โดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน Reference Force Transducer Standard
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ