คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ( Data Science) ระดับ 6 ต้องมีความรู้เชิงธุรกิจ กระบวนการทั้งหมดในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล บริหารจัดการโครงการ การสร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นในธุรกิจ มีทักษะในการนำความรู้และทักษะเชิงธุรกิจจัดทำเป็นโครงการจัดทำชุดข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผล สามารถระบุความต้องการข้อมูล คัดเลือกและประเมินประสิทธิภาพของโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงผลวิเคราะห์กับภาพรวมทางธุรกิจ เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือ สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ และเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 6
    • ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 5 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือประสบการณ์บริหารงานอย่างน้อย 2 โครงการ
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 6
    • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 6 จำนวน 5 หน่วย
  3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์สถิติ นักการตลาด วิศวกรข้อมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-DTS-6-001ZB กำหนดโจทย์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ICT-DTS-6-002ZB ประเมินสถานการณ์
ICT-DTS-6-003ZB ประเมินข้อมูลที่จำเป็น
ICT-DTS-6-004ZB ประเมินแบบจำลอง
ICT-DTS-6-005ZB ประเมินภาพรวม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ