คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 จะมีความรู้เชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อนเพื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงาน สามารถจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิด วิเคราะห์ และประเมินได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอดสอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุตามแผน โดยใช้ทักษะในการทำงานที่ต้องคิด วิเคราะห์ วางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และประเมินผลในการปฏิบัติงาน มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแนวคิดการสร้างสรรค์งาน โดยมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบรูปแบบงานประเภทต่างๆ สามารถถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้  เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน และสามารถนำไปสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดทำโครงร่างการผลิตสื่อชนิดต่างๆ โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย กำหนดแนวคิดในการสื่อสาร ออกแบบเนื้อหา และนำเสนอโครงร่างได้ สามารถควบคุมการผลิตสื่อ โดยผู้ควบคุมการผลิตจะต้องดำเนินการจัดการดูแล ควบคุม และชี้แนะ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตรวจสอบสื่อก่อนเผยแพร่ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพของงาน ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อที่ผลิต ก่อนนำไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 ต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 และปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินไม่ต้องผ่านคุณวุฒิ นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 แต่ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ทั้ง 4 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ เช่น นักสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ PR Content  นักบุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในงานด้านประชาสัมพันธ์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PCP-APR-5-025ZB ออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์งาน
PCP-APR-5-026ZB จัดทำโครงร่างการผลิตสื่อ
PCP-APR-5-027ZB ควบคุมการผลิตสื่อ
PCP-APR-5-028ZB ตรวจสอบสื่อก่อนการเผยแพร่
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0295-A : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

ยินดีต้อนรับ