หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการผลิตสื่อ

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PCP-APR-5-027ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการผลิตสื่อ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          ชื่ออาชีพ 1222 Advertising and Public Relations Managers, 2432 Public Relations Professionals


1 1222 ผู้จัดการด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
1 2432 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตสื่อ โดยผู้ควบคุมการผลิตจะต้องดำเนินการจัดการดูแล ควบคุม และชี้แนะ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย ทำหน้าที่ดูแลสถานการผลิต อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่อย่างมาก เพราะจะต้องรายงานความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับจุดที่เป็นปัญหาหรือจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03402.01 ตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิต 1. สามารถเข้าใจกระบวนการผลิตอย่างถูกต้อง 03402.01.01 136160
03402.01 ตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิต 2. ติดตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตได้ 03402.01.02 136161
03402.01 ตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิต 3. สามารถควบคุมการผลิตให้ดำเนินการ ได้จำนวนตามแผนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน 03402.01.03 136162
03402.01 ตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิต 4. สามารถบันทึกการตรวจสอบ และผลการผลิตได้อย่างถูกต้อง 03402.01.04 136163
03402.01 ตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิต 5. สามารถรายงานผลการตรวจสอบ และผลการผลิตได้อย่างถูกต้อง 03402.01.05 136164
03402.02 ให้คำแนะนำ 1. สามารถบอกถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างถูกต้อง 03402.02.01 136165
03402.02 ให้คำแนะนำ 2. สามารถชี้แนะเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 03402.02.02 136166

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. ทักษะการตรวจเช็ค

  2. ทักษะการบันทึกผล

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอย่างถูกต้อง

  2. มีความรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบและผลการผลิต


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2. แบบบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ          หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยในการประเมินต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้          1) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถในการผลิตสื่อใหม่ เข้าใจในบทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน รวมถึงประเภทของสื่อใหม่ กลุ่มเป้าหมายของการใช้สื่อใหม่ และช่องทางต่างๆในการใช้สื่อใหม่ เพื่อให้สามารถผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ข) คำอธิบายรายละเอียด          การควบคุมการผลิต          เป็นรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการผลิตให้เกิดความราบรื่น มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดผลเสียน้อยที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด ได้ผลผลิตมากที่สุด และทันต่อความต้องการ ซึ่งการควบคุมการผลิตในที่นี้เป็นการควบคุมการผลิตที่ทำการผลิตขึ้นเองภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยเป็นการตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งผู้ควบคุมการผลิตจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างถูกต้องเสียก่อน นอกจากนั้นยังทำการติดตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต และสิ่งสำคัญคือการคุมการผลิตให้ได้จำนวนตามแผนที่กำหนดไว้ หรือให้ได้ตามรูปแบบของแผนที่วางไว้ รวมถึงทำการบันทึกผลการตรวจสอบและผลการผลิตเพื่อรายงานสถานการผลิต และชี้แนะเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบขณะควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดโจทย์หรือปัญหาในธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ