หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบสื่อก่อนการเผยแพร่

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PCP-APR-5-028ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบสื่อก่อนการเผยแพร่

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          ชื่ออาชีพ 1222 Advertising and Public Relations Managers, 2432 Public Relations Professionals


1 1222 ผู้จัดการด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
1 2432 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวการตรวจสอบสื่อก่อนเผยแพร่ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพของงาน ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อ เช่น การพิสูจน์อักษรตรวจสอบความถูกต้องของงาน การสะกดคำถูกคำผิด แบบตัวพิมพ์ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบสื่อที่ผลิตให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ การใช้ภาพ รูปแบบ สี ความละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามโครงร่าง ก่อนนำไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03404.01 ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ 1. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษาให้มีความถูกต้องได้ 03404.01.01 136167
03404.01 ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ 2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องขององค์ประกอบโดยรวมของสื่อได้ (โทนสีเสียง ภาพ ขนาดตัวหนังสือ) 03404.01.02 136168
03404.01 ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ 3. สามารถตรวจสอบสื่อว่าอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้ 03404.01.03 136169
03404.01 ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ 4. สามารถตรวจสอบด้านจริยธรรม ความเหมาะสมได้ 03404.01.04 136170
03404.02 ให้คำแนะนำ 1. สามารถแนะนำการใช้ภาษาให้มีความถูกต้องได้ 03404.02.01 136171
03404.02 ให้คำแนะนำ 2. สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับองค์ประกอบโดยรวมของสื่อได้ (โทนสี เสียงภาพ ขนาดตัวหนังสือ) 03404.02.02 136172
03404.02 ให้คำแนะนำ 3. สามารถแนะนำด้านจริยธรรม ความเหมาะสมได้ 03404.02.03 136173

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. ทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา

  2. ทักษะการตรวจสอบสื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสื่อให้ได้คุณภาพความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบองค์ประกอบโดยรวมของสื่อได้ (โทนสี เสียง ภาพ ขนาดตัวหนังสือ)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2. แบบบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ          หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบ ประเมินการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยในการประเมินต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้          1) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถในการตรวจสอบสื่อก่อนเผยแพร่ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องคุณภาพของงาน ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อ เช่น การพิสูจน์อักษรตรวจสอบความถูกต้องของงาน การสะกดคำถูกคำผิด แบบตัวพิมพ์ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบสื่อที่ผลิตให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ การใช้ภาพ รูปแบบ สี ความละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามโครงร่าง ก่อนนำไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ(ข) คำอธิบายรายละเอียด          หลังจากทำการผลิตสื่อเสร็จแล้วนั้น จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของสื่อที่ผลิต ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา ความถูกต้องขององค์ประกอบโดยรวมของสื่อ เช่น โทนสี เสียง ภาพ ขนาดตัวหนังสือหรือฟร้อนที่ใช้ในการผลิตสื่อ รวมถึงการตรวจสอบการผลิตสื่อว่าอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นคลิปวิดีโอ เป็นต้น และอีกประเด็นสำคัญ คือ การตรวจสอบด้านจริยธรรม ความเหมาะสม โดยจะต้องไม่รุกล้ำต่อสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนบทบาทและรูปแบบการนำเสนอ โดยมีช่องทางที่สามารถประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น สื่อโซเชียลมีเดีย ต่างๆ ทั้ง เฟซบุ๊ค (Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น ซึ่งความรวดเร็วที่เกิดขึ้นนั้นอาจทำให้การเสนอข้อมูลข่าวสารไม่มีความรอบคอบเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ละเมิดหรือรุกล้ำสิทธิของผู้อื่น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดโจทย์หรือปัญหาในธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ