คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาแอดเทนเดน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาแอดเทนเดน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1) ผู้ที่เข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาให้บริการสปา ชั้น 3 อาชีพสปาแอดเทนเดน ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)

          2) กรณี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 1) การเข้าทดสอบคุณวุฒวิชาชีพ ชั้น 3 อาชีพสปาแอดเทนเดน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับงานสาขาให้บริการสปา มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         ผู้ประกอบอาชีพ สาขาให้บริการสปา ชั้น 3 ได้แก่ ผู้มีสมรรถนะฝีมือ อาชีพสปาแอดเทนเดน

หมายเหตุ : ทักษะที่กำหนดนี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านสนับสนุนการปฏิบัติงานสปาเทอราปิ้ส ประกอบด้วย งานช่วยเตรียมความพร้อมของห้องทรีทเมนท์ก่อนและหลังให้บริการ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-SPA-3-138ZB ช่วยเตรียมความพร้อมของห้องทรีทเมนท์ก่อนและหลังให้บริการ
HDS-SPA-3-139ZB ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานสปาเทอราปิ้ส
HDS-SPA-3-140ZB ช่วยเตรียมผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ ให้สปาเทอราปิ้ส ตามเมนูที่ผู้รับบริการต้องการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
CB-0312-A : บริษัท เดอะธารา จำกัด
CB-0294-A : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล สปา แมเนจเม้นท์ จำกัด

ยินดีต้อนรับ