คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1) ผู้ที่เข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาให้บริการสปา ชั้น 4 อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า

          2) กรณี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 1) การเข้าทดสอบคุณวุฒวิชาชีพ ชั้น 4 อาชีพสปา รีเซฟชั่นนิส ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับงานสาขาสปา มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         ผู้ประกอบอาชีพ สาขาให้บริการสปา ชั้น 4 ได้แก่ ผู้มีสมรรถนะฝีมือ อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส

หมายเหตุ : ทักษะที่กำหนดนี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สายต้อนรับ ประกอบด้วย งานสอบถามและบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-SPA-4-082ZB สอบถามและบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ
HDS-SPA-4-083ZB ต้อนรับและส่งเสริมการขายงานบริการสปา
HDS-SPA-4-084ZB จัดเก็บรายรับจากการให้บริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
CB-0275-A : โรงเรียนสปาหัตถามณีกร
CB-0312-A : บริษัท เดอะธารา จำกัด
CB-0294-A : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล สปา แมเนจเม้นท์ จำกัด

ยินดีต้อนรับ