คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1) ผู้ที่เข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาให้บริการสปา ชั้น 5 อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า

          2) กรณี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 1) การเข้าทดสอบคุณวุฒวิชาชีพ ชั้น 5 อาชีพสปา รีเซฟชั่นนิส ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับงานสาขาสปา มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ประกอบอาชีพ สาขาให้บริการสปา ชั้น 5 อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส

หมายเหตุ : ทักษะที่กำหนดนี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สายต้อนรับ ประกอบด้วย งานต้อนรับและส่งเสริมการขาย งานจัดเก็บรายรับ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-SPA-5-085ZB จัดตารางปฏิบัติงานด้านบริการสปาและประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
CB-0275-A : โรงเรียนสปาหัตถามณีกร
CB-0312-A : บริษัท เดอะธารา จำกัด

ยินดีต้อนรับ