คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนในด้านการกำหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบระบบความคิด การต่อยอดและขยายผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การผลิตงานวิจัย/นวัตกรรม การเผยแพร่งานวิจัย และการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการบริการ รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ รวมทั้งมีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบการงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ มีทักษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ และเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 6           

   1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ       

   1.2 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 6 หรือ

   1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 5 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 6

   2.1ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 6 จำนวน 16 หน่วย

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป           

   3.1 หลังจากผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 6 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด

- กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา    ของวิสาหกิจหรือองค์การที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การอื่น

- กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์ประกอบการสอน ทบทวนและตรวจสอบงานของครูผู้สอน การดำเนินการของสถาบันการศึกษา และผลลัพธ์ รวมถึงให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา

- กลุ่มผู้ที่ทำวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ

- กลุ่มผู้ที่ทำการวิจัยสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-RDV-6-029ZB สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
ILS-RDV-6-030ZB จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
ILS-RDV-6-031ZB ออกแบบวิธีดำเนินการวิจัย
ILS-RDV-6-032ZB หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
ILS-RDV-6-033ZB กำหนดโจทย์วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีเชิงวิชาการ
ILS-RDV-6-034ZB วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยทางวิชาการ
ILS-RDV-6-035ZB ประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงวิชาการ
ILS-RDV-6-036ZB ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
ILS-RDV-6-037ZB กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ILS-RDV-6-038ZB ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ILS-RDV-6-039ZB จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ILS-RDV-6-040ZB สังเคราะห์ เลือกรูปแบบ วิธีการถ่ายทอดนวัตกรรม
ILS-RDV-6-041ZB สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงวิชาการ
ILS-RDV-6-042ZB อภิปรายผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ
ILS-RDV-6-043ZB สรรหา วิเคราะห์ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในวงการวิชาการ
ILS-RDV-6-044ZB ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0346-A : สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
CB-0271-A : สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ