Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
1
2
จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
3
4
ออกแบบวิธีดำเนินการวิจัย
5
6
7
8
9
หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
10
11
กำหนดโจทย์วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีเชิงวิชาการ
12
13
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยทางวิชาการ
14
15
16
ประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงวิชาการ
17
18
19
ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
20
21
กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
22
23
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
24
25
26
จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
27
28
29
สังเคราะห์ เลือกรูปแบบ วิธีการถ่ายทอดนวัตกรรม
30
31
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงวิชาการ
32
อภิปรายผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ
33
34
สรรหา วิเคราะห์ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในวงการวิชาการ
35
36
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
37
38

ยินดีต้อนรับ