คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ในสาขาอาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้างจะต้องมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ครอบคลุมถึงการควบคุมเวลา,งบประมาณ,คุณภาพ, ปริมาณคนงาน, วัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักร, ความปลอดภัยและชีวอนามัยและการประสานงานด้านเทคนิคกับผู้เกี่ยวข้องในและนอกโครงการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

• ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างโยธา สาขาช่างสถาปัตยกรรม หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างโยธา สาขาช่างสถาปัตยกรรม มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ที่เกี่ยวข้องทางด้านการก่อสร้าง หรือ

- ผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพก่อสร้างมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 2)

2)เกณฑ์การประเมิน

• ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้างตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-PMC-4-009ZB ควบคุมเวลาในการดำเนินงานตามงวดงานในสัญญา
CIP-PMC-4-010ZB ควบคุมงบประมาณการดำเนินโครงการตามแผนงาน
CIP-PMC-4-011ZB ควบคุมคุณภาพงานโครงสร้างอาคารพักอาศัย
CIP-PMC-4-012ZB ควบคุมคุณภาพงานสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัย
CIP-PMC-4-013ZB ควบคุมคุณภาพงานระบบในอาคารพักอาศัย
CIP-PMC-4-014ZB ควบคุมปริมาณคนงานในโครงการตามแผนงาน
CIP-PMC-4-015ZB ควบคุมวัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักรในโครงการตามแผนงาน
CIP-PMC-4-016ZB ควบคุมความปลอดภัยและชีวอนามัยในโครงการตามหลักความปลอดภัย
CIP-PMC-4-017ZB ประสานงานด้านเทคนิคกับผู้เกี่ยวข้องในและนอกโครงการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0090-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
CB-0133-A : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
CB-0147-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
CB-0306-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
CB-0315-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ยินดีต้อนรับ