คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ในสาขาอาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้างนี้ จะต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และทีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ครอบคลุมถึงการจัดการด้านเวลา, งบประมาณ, คุณภาพ, ปริมาณคนงาน, วัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักร, ความปลอดภัยและชีวอนามัย,ประสานงานด้านเทคนิคกับผู้เกี่ยวข้องในและนอกโครงการ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

• ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ชั้น 4 และมีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง ชั้น 4

2) เกณฑ์การประเมิน

• ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้างตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-PMC-5-001ZB จัดการด้านเวลาในการดำเนินงานตามงวดงานในสัญญา
CIP-PMC-5-002ZB จัดการงบประมาณการดำเนินโครงการตามแผนงาน
CIP-PMC-5-003ZB จัดการคุณภาพงานก่อสร้างอาคารตามแผนงาน
CIP-PMC-5-004ZB จัดการปริมาณคนงานในโครงการตามแผนงาน
CIP-PMC-5-005ZB จัดการวัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักรในโครงการตามแผนงาน
CIP-PMC-5-006ZB จัดการความปลอดภัยและชีวอนามัยในโครงการตามหลักความปลอดภัย
CIP-PMC-5-007ZB ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
CIP-PMC-5-008ZB ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0090-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
CB-0147-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ