คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 4 จะต้องมีความรู้ทางด้านงานสำรวจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารทั้งหมด เชี่ยวชาญในการอ่านแบบ และจัดทำ Drawing ของงานสำรวจได้รวมถึงการวางแผนงาน การสั่งงาน การแก้ปัญหา และการควบคุมงานสำรวจให้สอดคล้องกับแผนงานของโครงการ คำนวณวางแผนปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้างชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วยรวม 5 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    - มีประสบการณ์ในงานช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4 หรือ

    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

    - ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-4-043ZB รู้จักวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานในงานสำรวจเทป หมุด
CIP-CFB-4-044ZB สำรวจระดับและถ่ายระดับเพื่องานก่อสร้าง
CIP-CFB-4-045ZB สำรวจพิกัดตำแหน่ง และเก็บข้อมูลสนามทั้งหมด
CIP-CFB-4-046ZB วางแผนปฏิบัติงานและตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้อง
CIP-CFB-4-047ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ