คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป มีความเชี่ยวชาญในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานสำรวจ เช่น เทปวัดระยะ หมุด รวมทั้งจะต้องรู้งานสำรวจระดับและถ่ายระดับเพื่องานก่อสร้าง และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานระดับได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - มีประสบการณ์ในงานช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 2 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-2-036ZB รู้จักวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานในงานสำรวจเทป หมุด
CIP-CFB-2-037ZB สำรวจระดับและถ่ายระดับเพื่องานก่อสร้าง
CIP-CFB-2-038ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ