คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 3 ผู้ที่สามาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป ในหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องรู้จักอุปกรณ์ และเครื่องมือสำรวจขั้นสูง เช่น กล้องระดับ กล้องวัดมุม ที่ใช้ในการให้พิกัด ตำแหน่ง ทางราบ ถ่ายระดับ และวิธีการเก็บข้อมูลในสนามทั้งหมดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 1 หน่วย หน่วยรวม 4 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - มีประสบการณ์ในงานช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

   - ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ชั้น 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-3-039ZB รู้จักวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานในงานสำรวจเทป หมุด
CIP-CFB-3-040ZB สำรวจระดับและถ่ายระดับเพื่องานก่อสร้าง
CIP-CFB-3-041ZB สำรวจพิกัดตำแหน่ง และเก็บข้อมูลสนามทั้งหมด
CIP-CFB-3-042ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ