คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการติดตั้งระบบระบายน้ำใต้ดิน ใช้เครื่องมือช่าง และเครื่องมือกล การควบคุมระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่ก่อสร้าง ดำเนินการระบบน้ำโคลน การทำงาน ในที่อับอากาศ/พื้นที่จำกัด วางแผนงานและบริหารจัดการงานดันท่อ ดำเนินการทำระดับ ควบคุมความเสี่ยงในการทำงาน ขุดอุโมงค์ขนาดเล็กและดันลอดท่อ สามารถตัด เชื่อม ดัดวัสดุ เลือก กำหนดตำแหน่ง ป้องกัน สิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดิน อ่านและทำความเข้าใจแบบและข้อกำหนดในการทำงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 จำนวน 13 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และ

    - ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานควบคุมงานดันท่อลอด ไม่น้อยกว่า 2 ปี

    - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 3 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในงานงานดันท่อลอด นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านงานดันท่อลอด หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-4-001ZA ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-CFB-4-015ZA ติดตั้งระบบระบายน้ำใต้ดิน
CIP-CFB-4-016ZA ใช้เครื่องมือช่าง และเครื่องมือกล
CIP-CFB-4-017ZA ควบคุมระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่ก่อสร้าง
CIP-CFB-4-018ZA ดำเนินการระบบน้ำโคลน
CIP-CFB-4-019ZA เข้า และ ทำงาน ในที่อับอากาศ/พื้นที่จำกัด แคบ
CIP-CFB-4-020ZA วางแผนงานและบริหารจัดการงานดันท่อ
CIP-CFB-4-021ZA ดำเนินการทำระดับ
CIP-CFB-4-022ZA ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงในการทำงาน
CIP-CFB-4-023ZA ควบคุมการขุดอุโมงค์ขนาดเล็กและการดันลอดท่อ
CIP-CFB-4-024ZA ดำเนินการตัด เชื่อม ดัด วัสดุ
CIP-CFB-4-025ZA เลือก กำหนดตำแหน่ง ป้องกัน สิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดิน
CIP-CFB-4-026ZA อ่านและทำความเข้าใจแบบและข้อกำหนดในการทำงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ