คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการติดตั้งระบบระบายน้ำใต้ดิน ใช้เครื่องมือช่าง และเครื่องมือกล การควบคุมระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่ก่อสร้าง ดำเนินการระบบน้ำโคลน การทำงาน ในที่อับอากาศ/พื้นที่จำกัด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 2 จำนวน 6 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานช่างงานดันท่อลอด ไม่น้อยกว่า 2 ปี

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 2 แล้วและผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในระดับนั้น ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านงานดันท่อลอด หมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-2-001ZA ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-CFB-2-015ZA ติดตั้งระบบระบายน้ำใต้ดิน
CIP-CFB-2-016ZA ใช้เครื่องมือช่าง และเครื่องมือกล
CIP-CFB-2-017ZA ควบคุมระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่ก่อสร้าง
CIP-CFB-2-018ZA ดำเนินการระบบน้ำโคลน
CIP-CFB-2-019ZA เข้า และ ทำงาน ในที่อับอากาศ/พื้นที่จำกัด แคบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ