คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานกอสร้างทั่วไป อ่านแบบงาน มาตรวัด ชนิดและคุณสมบัติของกระจก การยก เคลื่อนย้าย ผูกมัด และจัดเก็บกระจกได้อย่างปลอดภัย เครื่องมือ อุปกรณ์ และบำรุงรักษา สำหรับงานติดตั้งกระจก และติดตั้งกระจกกับโครงอลูมิเนียมได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 1 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 1 จำนวน 5 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - ผู้ที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพช่างติดตั้งกระจกไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 1 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ในระดับที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 แล้ว หรือ สอบได้คุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 1 ได้คะแนนสอบรวมมากกว่า 80% และผ่านเกณฑ์ การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในระดับนั้น ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านงานติดตั้งกระจกอาคาร หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-1-001ZA ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-CBD-1-002ZA เลือกใช้กระจกชนิดต่างๆ ได้ตามแบบ และข้อกำหนด
CIP-CBD-1-003ZA ปฏิบัติการยก เคลื่อนย้าย ผูกมัด และจัดเก็บกระจก
CIP-CBD-1-004ZA เลือกใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับงานกระจก
CIP-CBD-1-005ZA ติดตั้งกระจกกับโครงอลูมิเนียมช่องแสงติดตาย และบานเลื่อน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ