คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการเลือกใช้วัสดุยาง เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษในงานติดตั้งกระจก วัดและตัดกระจกเพื่อใช้ในงานติดตั้ง ติดตั้งกระจกกับโครงอะลูมิเนียมชุดบานกระทุ้ง และชุดบานเปิดปิด และยาแนวได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 1และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 1 หรือ

   - ผู้สอบได้คุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 1 ได้คะแนนสอบรวมมากกว่า 80%

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 3 หลังจากสอบได้คุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ สอบได้คุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 2 ได้คะแนนสอบรวมมากกว่า 80% สามารถสอบเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพได้ในเดือนถัดไป และผ่านเกณฑ์ การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในระดับนั้น ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านงานติดตั้งกระจกอาคาร หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-2-006ZA เลือกใช้วัสดุยาง เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษในงานติดตั้งกระจก
CIP-CBD-2-007ZA วัดและตัดกระจกเพื่อใช้ในงานติดตั้ง
CIP-CBD-2-008ZA ติดตั้งกระจกกับโครงอะลูมิเนียมชุดบานกระทุ้ง และชุดบานเปิดปิด และยาแนวได้อย่างถูกต้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ