คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการวางแผนการใช้งานวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบงานติดตั้งกระจก ดำเนินงานติดตั้งกระจก และควบคุมงานติดตั้งกระจกให้เป็นไปตามแผน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 จำนวน 4 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 2 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 2 หรือ

   - ผู้สอบได้คุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 2 ได้คะแนนสอบรวมมากกว่า 80%

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านงานติดตั้งกระจกอาคาร หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-3-009ZA วางแผนใช้วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และกระจกในงานติดตั้งกระจก
CIP-CBD-3-010ZA ติดตั้งกระจกกับโครงอะลูมิเนียมชุดบานสวิงเดี่ยว
CIP-CBD-3-011ZA ควบคุมและแก้ปัญหาในการติดตั้งกระจกได้อย่างปลอดภัย
CIP-CBD-3-012ZA มีความรับผิดชอบและเป็นหัวหน้างานที่ดี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ