คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์ อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต - งานบริหารจัดการผลิตงานหลังพิมพ์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์ อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต - งานบริหารจัดการผลิตงานหลังพิมพ์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานหลังพิมพ์ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการงานหลังพิมพ์ และการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานหลังพิมพ์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

            1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ งานบริหารจัดการผลิตงานหลังพิมพ์ ระดับ 4 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการพิมพ์หรือที่เกี่ยวข้อง

            2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ งานบริหารจัดการผลิตงานหลังพิมพ์ ระดับ 4 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานหลังพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

      ผู้เชี่ยวชาญงานหลังพิมพ์ ผู้บริหารระดับต้น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานหลังพิมพ์

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-AFP-4-072ZB บริหารจัดการการผลิตในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม
PRT-AFP-4-073ZB บริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม
PRT-AFP-4-074ZB วางแผนและพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานหลังพิมพ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0033-A : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ยินดีต้อนรับ