คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการเตรียมงาน การวางแผนงาน การดำเนินการผลิต การแก้ไขปัญหา การนำเสนอข้อมูลแก่หัวหน้างาน และสามารถบริหารงานออกแบบสิ่งพิมพ์เบื้องต้นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

        การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับ 4 ต้องสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ สามารถอ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษได้ หรือผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และผ่านหน่วยสมรรถนะนักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print Designer) ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับสูง (Senior designer)

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRE-4-093ZB การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
PRT-PRE-4-094ZB การวางแผนงานให้เหมาะสมกับงาน
PRT-PRE-4-099ZB การดำเนินการผลิต
PRT-PRE-4-101ZB การแก้ไขปัญหารระหว่างการทำงาน
PRT-PRE-4-105ZB การนำเสนอข้อมูลแก่หัวหน้างาน
PRT-QKUP-302A การบริหารงานเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0033-A : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ยินดีต้อนรับ